محمدرضا فهیمی

تماس

در تماس باشید

پیشنهاد من برای ارتباط، ابتدا از طریق ایمیل و یا ارسال پیام از طریق تلگرام است . گفتگوی من و شما در این حالت مکتوب و ماندگار خواهد شد .

استان البرز، کرج | استان تهران
mrezaafahimi[at]gmail.com
t.me/mrezafahimi
مشاوره ساعتی | همکاری مدت دار و یا پروژه ای